• ef@fsm.edu.tr

Makaleler


2020 YILINDA YAYIMLANAN MAKALELER

HAKEMLİ

 • Bir, A., Bütün, S., Kaçar, M., Akın, A. (2020). Ebu Ali El Hasan Merrâkuşî Nin Eserinde Zerkâliyye  Evrensel Disk  Yapım Kılavuzu. Nazariyat İslam Felsefe Ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 39-83. ISSN:2148-8088. (Tıklayınız)

 • Bir, A., Bütün, S., Kaçar, M., Akın, A. (2020). Ebu Ali El Hasan Merrâkuşî Nin Eserinde Zerkâliyye  Evrensel Disk  Yapım Kılavuzu. Nazariyat İslam Felsefe Ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 39-83. ISSN:2148-8088. (Tıklayınız)

 • Bir, A. (2020). Bilimsel Aletlerin Doğu İle Batı Arasındaki Yolculuğu. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 21, 423-426. ISSN:1303-3123 (Tıklayınız)

 • Bir, A., Bütün, S., Kaçar, M., Akın, A. (2020). Ebu Ali El Hasan Merrâkuşî Nin Eserinde Zerkâliyye  Evrensel Disk  Yapım Kılavuzu. Nazariyat İslam Felsefe Ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 39-83. ISSN:2148-8088. (Tıklayınız)

 • Bilgin, Z., Koç, S., Özkirişci, N. A. (2020). Strongly Prime Submodules And Strongly 0 Dimensional Modules. Algebra And Discrete Mathematics, 28(2), 171-183.ISSN:17263255 (Tıklayınız)

 • Kılınçel, Ş., Vural, A. P., Kılınçel, O. (2020). Theory Of Mind Deficit İn Adolescents With Major Depressive Disorder. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, 21(2), 158-164. ISSN:1302-6631 (Tıklayınız)

 • Gür, N., Eray, Ş., Makinecioğlu, İ., Sığırlı, D., Vural, A. P. (2020). The Relationship Of Peer Bullying With Familial Expressed Emotion And Psychopathology. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, 21(1), 77-86 ISSN:1302-6631 (Tıklayınız)

 • Dağdelen F.  Vural, A. P. (2020). Theory Of Mind Skills İn Adolescents Withobsessive Compulsive Disorder. Psychiatry And Behavioral Sciences, 9(4), 172-178. ISSN:2636-834X (Tıklayınız)

 • Eray, Ş., Akkuzu, N., Yıldırım, Ö., Vural, A. P.  (2020). Bir Çocuk Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk Ve Ergenlerin Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 25(3), 223-325. ISSN:2687-3532 (Tıklayınız)

 • Çamkerten, S., Tatar, A., Saltukoğlu, G. (2020). Sağlık Çalışanlarının Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(4), 257-265. ISSN:2148-7472 (Tıklayınız)

 • Tatar, A., Saltukoğlu, G., Namlı, M. (2020). Akademik Personel İçin A İş Doyumu Ölçeği Xxnin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İş’te Davranış Dergisi, 5(1), 38-45. ISSN:2564-7997 (Tıklayınız)

 • Gündoğan, N., Astar, M., Saltukoğlu, G. (2020). Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi  Programının Obsesif Kompulsif Belirtiler Üzerindeki Etkisi. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 22(15), 966-993. ISSN:2528-9527 (Tıklayınız)

 • Yürük Cantürk, R. G. Et Al., Tarı Cömert, Itır. (2020).  Relationship Between Rem Sleep Behavior Disorder And Depression And Anxiety And Night Eating Syndrome. Progress İn Nutrition, 22(3), 1-9. ISSN:1129-8723 (Tıklayınız)

 • Akcan, G., Uğraş, S., Tarı Cömert, I., Yükseloğlu, E. H., Salkım İşlek, D., Tutkun, E.  (2020). Investigation Of The Relationship Between Food Addictionand Anxiety  Depression And Attention Defi Cit  Hyperactivity İn Obese And Non Obese. Progress İn Nutrition, 22(3).  ISSN:1129-8723 (Tıklayınız) 

 • Şenol, Ş., Tarı Cömert, I., Yükseloğlu, E. H., Uğraş, S., Salkım İşlek, D., Tutkun, E.  (2020). The Relationship Between Self Esteem Depression Anxiety And Stress Levels And Life Satisfaction İn Licensed Swimmers Aged Between 14 25 Years. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 3(2),85-87. ISSN:2636-848X (Tıklayınız)

 • Bahadır, E., Astar, M., Anlı, I. (2020). Erken dönem uyumsuz şemaları ile savunma düzenekleri arasındaki ilişkilerin çocukluk çağı travmaları açısından incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(3), 237-244. DOI: 10.5455/apd.58804. (Tıklayınız)

 • Gündoğan, N., Astar, M., Saltukoğlu, G. (2020). Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi  Programının Obsesif Kompulsif Belirtiler Üzerindeki Etkisi. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 22(15), 966-993. ISSN:2528-9527 (Tıklayınız)

 • Kumova, F., Bahçekapılı, H. G. (2020). Türk Kültüründe Yüksek Ahlaki İkilem Yaratan Psikoterapist Senaryoları İle Klasik Senaryolar  Duyguların Faydacı Deontolojik Kararlar İle İlişkisi. Psikoloji Çalışmaları / Studies İn Psychology, 40(2), 385-427. ISSN:2602-2982 (Tıklayınız) 

 • Akkuzu, H., Yumuşak,  F. N., Karaman, G., Ladikli, N., Türkkan, Z., Bahadır, E. (2020) Koronavirüs Kaygı Ölçeği Nin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Cyprus Turkish Journal Of Psychiatry  Psychology, 2(2), 63-67. ISSN:2667-8225 (Tıklayınız) 

 • Bahadır, E., Akkuzu, H., Ladikli, N., Türkkan, Z. (2020). İş Tatmininin Yordanmasında İş Yeri Zorbalığı Ve Benlik Saygısının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi. Social Sciences Studies Journal, 6(64),2724-2731. ISSN:2587-1587 (Tıklayınız) 

 • Ladikli, N., Bahadır, E., Yumuşak,  F. N., Akkuzu, H., Karaman, G., Türkkan, Z. (2020). Kovid 19 Korkusu Ölçeğinin Türkçe Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 71-80. ISSN:2618-6284 (Tıklayınız)

 • Başgül, Ş. S., Avcu, A., Başer, İ. G., Yapan, S., Görmez, V., (2020). Psychological Aspects Of Outbreaks Scale  Paos  A Validation Study. Annals Of Clinical And Analytical Medicine. ISSN:2667-663X (Tıklayınız)

 • Kurşun, Z. (2020). Osmanlı Da Savaş Ve Diploması Ödülü Olarak  Çelenk. Fsm İlmi Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, 15, 131-158. ISSN:2147-3153 (Tıklayınız)

 • Özcan, A. (2020). Osmanlı Kroniklerinde  Sebeb İ Telifler  Üzerine. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 71, 145-159. ISSN:1015-1818 (Tıklayınız)

 • Danış, İ. (2020). Başlangıcından 16  Yüzyıl Sonuna Kadar Türk İslam Coğrafyacılığı  Ekoller  İsimler Ve Eserler. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 17(33), 9-40. ISSN:1303-9369 (Tıklayınız)

 • Vural, H. (2020). Osmanlı Türkçesi Sözlüklerinde Yer Alan Okçuluk Terimleri. Sbad, 14(I/II), 115-123. ISSN:1306-732X (Tıklayınız)

 • Vural, H. (2020). Pîr İ Türkistan Hoca Ahmed Yesevî Ve Divan I Hikmet İn İlk Dörtlüğü. Karabük Türkoloji, 2(2), 1-10. ISSN:2667-7253-2687-3885 (Tıklayınız)

 • Yavuz, K. (2020). Başlangıçtan Günümüze Türkçecilik Fikrine Genel Bir Bakış. Bugu Dil Ve Eğitim Dergisi, 1, 49-70. ISSN:2717-8137 (Tıklayınız)

 • Duman, M. (2020). Ia  Zarf Yapım Eki Yaşıyor Mu. Servet-İ Fünun Dergisi Ve Servet-İ Fünun Topluluğu Edebiyatı, 1, 445-454. ISSN:9786058333918 (Tıklayınız)

 • Alvan, T. (2020). Nihat Öztoprak, Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı. Fsm İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, 16, 447-481.. ISSN:2147-3153 (Tıklayınız)

 • Alvan, T. (2020). 1582 Tarihli Yeni Bir Surname Metni  Akşemseddin İn Torunu Kadîmî Nin Sûr Nâmesi. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 13(25), 1-77.ISSN:308-6553 (Tıklayınız)

 • Alvan, T. (2020). Klasik Türk Şiirinde Dolab Nâme Hakkında Mülahazalar. Istanbul University Faculty Of Letters Journal Of Turkish Language And Literature, 60(2),443-476.ISSN:1015-2091 (Tıklayınız)

HAKEMSİZ

 • Bir, A., Bütün, S., Kaçar, M., Akın, A. (2020). The Production Guide For The Zarqaliyya  Universal Astrolabe  İn The Work Of Abu Al Hasan Al Marrakushi, Nazariyat İslam Felsefe Ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 40-80. ISSN:2547-9415.

 • Kaçar, M. (2020).  Mühendishane Den Teknik Üniversiteye Osmanlı Yenileşme Sembolü, İTÜ, 84, 54-62. ISSN:1303-1139.

 • Özdemir, N. (2020). Pieter Bruegel İn Dönemini Seyre Dalmak. Muhayyel, 23. ISSN:9782630619067

 • Başar, F. (2020). Âbide Şahsiyetler  Ord  Prof  Dr  Zeki Velidi Togan  Tenkitlerine Tahammül Edilemeyen Tarihçi. Derin Tarih, 96 60-62.

 • Başar, F. (2020). Âbide Şahsiyetler  Prof  Dr  Faruk Sümer  Türklüğün Atası  Oğuzlar In Erbâbı. Derin Tarih, 98, 22-25.

 • Başar, F. (2020). Âbide Şahsiyetler  Prof  Dr  Akdes Nimet Kurat  Modern Tarihçiliğin Öncülerinden. Derin Tarih, 99, 70-73.

 • Başar, F. (2020). Ayasofya Bize Fatih İn Hediyesidir. Derin Tarih, 101.

 • Başar, F. (2020). Osman Gazi Ve Kuruluş  Cihanın Zembereğini Değiştirdiler  Osmanoğulları. Derin Tarih, 94,43-49.

 • Başar, F. (2020). Fethin Sembolü Ayasofya. Diyanet Aylık Dergi, 356, 6-11.

 • Başar, F. (2020). Yavuz Un Mısır Seferi  Osmanlı Yı Ön Asya Daki Tek Güçlü İslâm Devleti Yaptı. Derin Tarih, 102, 54-59.

 • Başar, F. (2020). Âbide Şahsiyetler  Mehmet Altay Köymen  Köprülü Tarih Ekolünden Bir Deha. Derin Tarih, 97, 36-38.

 • Başar, F. (2020). 100  Sayısında Derin Tarih. Derin Tarih, 100.

 • Saygılı, H. (2020). Ana E Erre T E Disfate S Se  Perandorise  Osmanene  Lufte N Ballkanike  1. Dituria Islam, 33(350), 38-40.

 • Akay, H. (2021). Metinleri Te O Rize Etmek. Olağan, 1(2), 32-44. ISSN:27180204

 • Akay, H. (2020). Yüzyıllık Soru. Karabatak, 52, 16-18. ISSN:2146-9164

 • Akay, H. (2020). Bir Metin Sonsuz Ve Mutlak Metin O Nsuz Olabilir Mi. Karabatak, 53, 16-18. ISSN:2146-9164

 • Akay, H. (2020). Holistik Bakış Tarzı Ve Düşünsel Dil. Karabatak, 49, 16-23. ISSN:2146-9164

 • Akay, H. (2020). Bütüncül Bakış  Gözlü Yorum  Kant'ın Nazarından Kuantum Nazarına. Karabatak, 48, 18-23. ISSN:2146-9164

 • Akay, H. (2020). Metin  De  Varlık  Gibi Davranıyor  Abbau. Karabatak, 51, 16-20. ISSN:2146-9164

 • Akay, H. (2020). Aynı  Ve  Başkası Nın Buluşma Yeri  Hep Aynı Hikâye. Karabatak, 50, 16-18. ISSN:2146-9164

 • Öztoprak, Ö. (2020). Hulûsî Efendi Nin Dil Hazinesi. Somuncu Baba Aylık İlim Kültür Ve Edebiyat Dergisi, 237 10-13. ISSN:1302-0803

 • Öztoprak, Ö. (2020). Ayasofya Nın Hatırlattığı Gelenek  Fetih Ve Hutbe. Üsküdar Kültür, Sanat Ve Medeniyet Dergisi, 10, 26-31. ISSN:1302-0803

 • Öztoprak, Ö. (2020). Hulûsî Efendi Nin Dil Hazinesi 2. Somuncu Baba Aylık İlim Kültür Ve Edebiyat Dergisi, 240, 12-15. ISSN:1302-0803

 • Tökel, D.A. (2020). İbn İ Kemal Der Ki  Kitabı Hapsetmeyin  Ona İşkence Etmeyin. Okur Dergisi, 13. ISSN:2564-6389

 • Tökel, D.A. (2020). Keloğlan Niye Kel Yahut Metinler Bizene Söyler. Cins Dergi. ISSN:977214981006

 • Tökel, D.A. (2020). Leyla İle Mecnun  Yeni Bir Çağın Başlangıcı , Cins Dergi. ISSN:977214981006

 • Tökel, D.A. (2020). Nabi Diyor Ki Evde Kal Kitap Oku. Okur,  16, 48-49. ISSN:2564-6389

 • Tökel, D.A. (2020). Mecaza Bürünmüş Hakikat  Aşsızsan İşin Var Mahalle Mektebi,  52, 55-58 ISSN:2146-667X

 • Tökel, D.A. (2020). Rahatlık Mı  Yakında  Râhat Âbâd I Fenâda. Dilhane. ISSN:2636-7521

 • Tökel, D.A. (2020). Eskilerdi Denerlerdi  Bir Denemeci Olarak Şair. Hece Dergisi, 282-283-284, 45-49. ISSN:1301-210X

 • Tökel, D.A. (2020).  Bir Ütopya  İçinde Kitaplar Değil  Yazarlar Duran Kütüphane 2. Okur Dergisi, 13, 58-59. ISSN:2564-6389

 • Tökel, D.A. (2020). Fuzulî Hâfız I Nasıl Çevirmiş İdi. Okur. ISSN:2564-6389

 • Alvan, T. (2020). Klasik Türk Şiirinde Dolab Nâme Hakkında Mülahazalar. Istanbul University Faculty Of Letters Journal Of Turkish Language And Literature, 60(2),443-476.ISSN:1015-2091

 • Alvan, T. (2020). Musıkişinas Divan Şairleri Şiar. Edebiyat Ve Kültür Dergisi, 6(28), 22-27. ISSN:630020500009396652300001

 • Alvan, T. (2020). İki Süleymaniye Cami Arasında Nevî Ve Yahya Kemal'i Düşünmek. Karabatak Edebiyat Sanat Dergisi, 53, 38-41. ISSN:3990000031757